VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 14 | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Giăng

Lu-ca 15:1-7

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bấy giờ, tất cả người thu thuế và người tội lỗi đều đến gần Chúa để nghe Ngài dạy dỗ. 2 Các người Pha-ri-si và chuyên gia kinh luật lầm bầm: "Ông này tiếp hạng người tội lỗi và ăn uống với họ!" 3 Đức Giê-su bèn dạy họ ngụ ngôn này: 4 "Có ai trong các ông có một trăm con chiên, mất một con, lại không để chín mươi chín con kia giữa đồng hoang để đi tìm con chiên thất lạc cho kỳ được? 5 Khi tìm được, người liền vui mừng vác lên vai, 6 về đến nhà, mời bạn hữu và láng giềng đến mà nói: "Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc!’ Ta bảo các ông: 7 Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần ăn năn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn