VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 14 | Lu-ca 15 | Lu-ca 16 | Giăng

Lu-ca 15:25-32

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

25 "Nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, 26 nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. 27 Nó đáp: "Em cậu mới về, nên ông chủg hạ con bê mập ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ.’ 28 Người con cả nổi giận, không chịu vào nhà, nên cha nó phải ra năn nỉ. 29 Nhưng nó đáp: "Bao nhiêu năm qua, con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha, thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. 30 Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đĩ điếm, rồi quay về, thì cha lại làm thịt con bò mập mừng nó. 31 Cha nó giải thích: "Con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con. 32 Nhưng ta phải ăn mừng hoan hỉ vì em con đã chết, mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn