VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 16 | Lu-ca 17 | Lu-ca 18 | Giăng

Lu-ca 17:11-19

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Khi Ngài vào một làng kia, có mười người phung ra đón. Họ đứng đàng xa, 13 lên tiếng kêu xin: "Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng con!" 14 Thấy vậy, Ngài bảo: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!" Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung. 15 Một người trong nhóm thấy mình được chữa lành, quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16 rồi sấp mặt nơi chân Đức Giê-su mà cảm tạ Ngài; đó là một người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su hỏi: "Không phải tất cả mười người đều được lành sao? Còn chín người kia đâu? 18 Không thấy ai quay lại tôn vinh Đức Chúa Trời, chỉ có người ngoại quốc này thôi sao?" 19 Rồi Ngài bảo người ấy: "Con hãy đứng dậy, về đi! Đức tin con đã chữa lành con!"

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn