VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 17 | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Giăng

Lu-ca 18:9-14

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

9 Đức Giê-su kể ngụ ngôn này về những kẻ tự cho mình là công chính rồi cậy mình mà khinh dể người khác: 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện như vầy: "Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi đây không phải như bọn người phàm, tham ô, bất lương, gian dâm, hoặc như tên thu thuế này. 12 Tôi kiêng ăn mỗi tuần lễ hai lần. Tôi dâng phần mười tất cả các lợi tức.’ 13 Nhưng người thu thuế đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà thưa: "Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!’ 14 Ta bảo các con, người này về nhà được kể là công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn