VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 23 | Lu-ca 24 | Giăng

Lu-ca 24:1-8

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi còn mờ sáng, các bà ấy đem hương liệu đã chuẩn bị đến mộ Chúa. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, 3 và khi bước vào họ không tìm thấy thi thể Chúa Giê-su đâu cả. 4 Đang lúc bối rối, họ bỗng thấy hai người đàn ông xuất hiện, mặc áo sáng chói đứng bên họ, 5 nên họ khiếp sợ, cúi mặt xuống đất. Nhưng hai người ấy hỏi: "Sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết? 6 Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê: 7 "Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.’" 8 Họ nhớ lại lời Ngài đã phán.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn