VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 18 | Giăng 19 | Giăng 20 | Công Vụ

Giăng 19:23-24

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

23 Toán lính đóng đinh Đức Giê-su xong, lấy áo Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Còn áo trong của Ngài, vì dệt nguyên tấm, không có đường may, nên họ bảo nhau: 24 "Đừng xé áo ra nhưng chúng ta hãy bắt thăm xem ai được." Như vậy để ứng nghiệm lời Thánh Kinh: "Chúng chia nhau áo xống tôi Và bắt thăm lấy áo trong của tôi." Bọn lính đã làm đúng những điều đó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn