VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 20 | Giăng 21 | Công Vụ

Giăng 21:4-7

21 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Trời vừa rạng đông, Đức Giê-su đến đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra Ngài. 5 Đức Giê-su hỏi họ: "Các con ơi, không được con cá nào sao?" Họ thưa: "Không được chi cả." 6 Ngài bảo: "Các con hãy thả lưới bên phải mạn thuyền thì sẽ được." Họ thả lưới thì được quá nhiều cá, nên kéo lên không nổi. 7 Lúc ấy, môn đệ Đức Giê-su yêu quí bảo Phê-rơ: "Chúa đấy!" Vừa nghe bạn nói: "Chúa đấy!" Si-môn Phê-rơ liền lấy áo ngoài khoát lên mình (vì ông đang ở trần) và nhảy xuống nước.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn