VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 1 | Công Vụ 2 | Rô-ma

Công Vụ 1:4-8

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

4 Trong khi họp mặt, Ngài căn dặn họ: "Các con đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ đợi điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. 5 Vì Giăng đã làm báp-tem bằng nước nhưng ít ngày nữa, các con sẽ được báp-tem bằng Đức Thánh Linh." 6 Vì vậy những người đang họp với nhau, hỏi Ngài: "Lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục vương quốc cho Y-sơ-ra-ên không?" 7 Chúa đáp: "Các con không nên biết thì giờ hay thời kỳ, là điều thuộc quyền Cha định đoạt, 8 nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất."

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn