VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 4 | Công Vụ 5 | Công Vụ 6 | Rô-ma

Công Vụ 5:1-5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nhưng có một người tên A-na-nia cùng vợ là Sa-phi-ra bán một tài sản, 2 giữ lại một phần tiền thu được, rồi đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ. (Người vợ cũng biết rõ việc này) 3 Phê-rơ hỏi: "Ông A-na-nia, sao Sa-tan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối với Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán đất như thế? 4 Trước khi bán, tài sản ấy không thuộc quyền sở hữu của ông sao? Sau khi bán rồi, tiền đó vẫn thuộc quyền sử dụng của ông kia mà? Tại sao ông chủ tâm hành động như thế? Không phải ông dối người đâu mà dối Đức Chúa Trời đó!" 5 Nghe các lời đó, A-na-nia ngã xuống, tắt thở. Tất cả những ai nghe tin đều khiếp sợ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn