VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 7 | Công Vụ 8 | Công Vụ 9 | Rô-ma

Công Vụ 8:26-38

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

26 Một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp: "Ông hãy xuống miền nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa. Phi-líp đứng dậy lên đường. 27 Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi là thái giám của Can-đác, nữ vương Ê-thi-ô-bi, làm tổng giám đốc ngân khố. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem thờ phụng 28 và trên đường về nước, đang ngồi trên xe ngựa mà đọc sách tiên tri I-sa. 29 Thánh Linh bảo Phi-líp: "Con hãy lại gần và theo sát xe ấy!" 30 Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đọc sách tiên tri I-sa, liền hỏi: "Ông có hiểu những điều ông đang đọc đó không?" 31 Thái giám đáp: "Nếu không ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được?" Thái giám mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32 Đoạn Thánh Kinh thái giám đang đọc là: "Người bị dắt đi như chiên đến lò thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông; thế mà Người chẳng mở miệng. 33 Trong khi bị sỉ nhục, công quyền Người bị tước đoạt. Ai sẽ nói đến dòng dõi Người? Vì mạng sống Người bị cất đi khỏi mặt đất.’ 34 Thái giám hỏi Phi-líp: "Tôi xin hỏi ông: Tiên tri của Chúa nói về ai đây? Về chính ông ta hay về ai khác?" 35 Phi-líp bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh ấy mà truyền giảng về Đức Giê-su cho thái giám. 36 Đang đi giữa đường, đến chỗ có nước, thái giám hỏi Phi-líp: "Sẵn có nước đây! Có điều gì ngăn trở tôi chịu phép báp-tem không?" 37 (Phi-líp nói: "Nếu ông hết lòng tin ông có thể chịu phép báp-tem." Thái giám đáp: "Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Đức Chúa Trời.") 38 Thái giám ra lệnh dừng xe lại. Phi-líp và thái giám cùng xuống dưới nước; Phi-líp làm phép báp-tem cho thái giám.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn