VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Ti-mô-thê | II Ti-mô-thê 1 | II Ti-mô-thê 2 | Tích

II Ti-mô-thê 1:12

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

12 Cũng vì lý do đó mà ta chịu khổ như ngày nay. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì biết Đấng ta đã tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thác cho đến Ngày ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn