VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 9 | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Kinh Luật chỉ là cái bóng của những việc tốt lành sắp đến, chứ không phải là thực thể của sự vật, nên chẳng bao giờ làm cho những người đến gần để thờ phụng được toàn hảo bằng cách cứ tiếp tục dâng cùng một thứ sinh tế năm này sang năm khác. 2 Nếu được, thì họ đã chấm dứt việc dâng tế lễ rồi, vì người thờ phượng tất đã được tẩy thanh một lần đủ cả, đâu còn ý thức mình có tội nữa! 3 Nhưng các tế lễ đó hằng năm nhắc nhở về tội lỗi, 4 vì không thể nào dùng huyết bò đực và dê đực mà cất bỏ tội lỗi được. 5 Vậy nên, khi vào trần gian, Chúa Cứu Thế đã tuyên bố: "Chúa không muốn sinh tế, lễ vật Nhưng đã chuẩn bị một thân thể cho tôi 6 Chúa chẳng bằng lòng tế lễ thiêu hay sinh tế chuộc tội 7 Bấy giờ, tôi nói: "Đây này, tôi đến trong Kinh Sách đã chép về tôi’. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thực hành ý định của Ngài." 8 Trước hết, Ngài nói Chúa không muốn cũng chẳng bằng lòng sinh tế, lễ vật, lễ thiêu, hay sinh tế chuộc tội là những điều phải dâng hiến theo Kinh Luật. 9 Rồi Ngài tiếp: "Đây này, tôi đến để thực hành ý định của Chúa." Ngài dẹp bỏ điều trước để thiết lập điều sau. 10 Theo ý định ấy, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng hiến thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu một lần là đầy đủ tất cả. 11 Một bên, các thượng tế đứng phụng vụ ngày này qua ngày khác, dâng cùng một thứ sinh tế không có khả năng cất bỏ tội lỗi. 12 Bên kia, một Đấng dâng chỉ một sinh tế chuộc tội cho đến đời đời, rồi ngự trị bên phải Đức Chúa Trời. 13 Từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi các kẻ thù nghịch bị làm bệ dưới chân Ngài. 14 Vì dâng một tế lễ duy nhất, Ngài làm hoàn hảo vĩnh viễn những người được thánh hóa. 15 Đức Thánh Linh cũng xác chứng điều này với chúng ta, vì sau khi phán: 16 "Đây là giao ước Ta sẽ thiết lập với họ, sau thời kỳ đó — Chúa phán — Ta sẽ đặt Kinh Luật ta trong lòng họ và ghi khắc vào tâm trí họ." 17 Ngài tiếp: "Ta sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tội lỗi họ và các việc gian ác của họ nữa!" 18 Nơi nào tội lỗi đã được tha thứ, thì không còn dâng tế lễ đền tội nữa. Lời Kêu Gọi Tiến Bước Trên Con Đường Đức Tin 19 Vậy, thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Giê-su, 20 qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài, 21 Chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập lên trên Nhà của Đức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch. 23 Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín. 24 Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. 25 Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyên giục nhau; anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần. 26 Sau khi nhận biết chân lý, nếu chúng ta còn cố ý phạm tội, thì không còn sinh tế nào chuộc tội được nữa, 27 Chỉ còn sợ sệt chờ đợi sự xét đoán và lửa hừng sắp thiêu đốt những kẻ chống nghịch. 28 Ai bất chấp luật Môi-se nếu có hai hoặc ba người chứng thì bị xử tử không thương xót. 29 Huống hồ kẻ chà đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết giao ước đã thánh hóa mình và xúc phạm Thánh Linh ban ân sủng, thì anh chị em tưởng kẻ ấy không đáng bị hình phạt nặng nề hơn sao? 30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: "Sự báo thù thuộc về Ta; chính Ta sẽ báo ứng," lại bảo: "Chúa sẽ xét đoán dân Ngài." 31 Sa vào tay Đức Chúa Trời Hằng sống là một điều khủng khiếp! 32 Nhưng anh chị em hãy nhớ lại những ngày trước kia, khi mới được soi sáng, anh chị em đã kiên trì trong một cuộc chiến đấu lớn lao, nhiều đau khổ, 33 Khi thì công khai chịu sỉ nhục và hoạn nạn, khi thì chia sẻ nỗi niềm của những người gặp cảnh ngộ ấy. 34 Thật thế, anh chị em đã cùng chịu đau khổ với các tù nhân, vui mừng chấp nhận khi bị tịch thu tài sản vì biết rằng mình có tài sản tốt hơn và còn mãi. 35 Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải thưởng lớn. 36 Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ hưởng được điều Ngài đã hứa. 37 Vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi, thì Đấng ngự đến sẽ tới nơi, không trì hoãn. 38 Nhưng "người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin," nếu lui bước đi thì linh hồn ta chẳng vui về người. 39 Nhưng chúng ta không phải là những người chịu lui bước để rồi bị hư vong, nhưng là những người giữ đức tin để được sự sống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn