VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 9 | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 10:38

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

38 Nhưng "người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin," nếu lui bước đi thì linh hồn ta chẳng vui về người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn