VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Hê-bơ-rơ 6 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 5:8-9

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Dù là Con, Ngài cũng phải học tập vâng lời trong những điều thống khổ Ngài đã chịu. 9 Khi hoàn tất rồi, Ngài trở nên nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những người vâng phục Ngài,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn