VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 3 | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, chúng ta hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. 2 Vì chúng ta cũng được nghe truyền giảng Phúc Âm như họ được nghe ngày trước, nhưng sứ điệp họ nghe chẳng có lợi ích gì vì họ đã không kết hợp với đức tin khi nghe. 3 Còn chúng ta đã tin nhận nên được vào sự an nghỉ, đúng như Ngài đã phán: "Ta đã thề trong cơn thịnh nộ: "Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta.’" Dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo vũ trụ. 4 Trong Thánh Kinh có chỗ nói về ngày thứ bảy như sau: "Và ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ tất cả các công việc mình." 5 Cùng vấn đề này, Ngài lại phán: "Chúng sẽ chẳng được vào sự an nghỉ Ta". 6 Vậy vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó, và những người trước kia được nghe Phúc Âm nhưng không được vào đó vì không vâng phục. 7 Nên Đức Chúa Trời lại ấn định một ngày khác gọi là "ngày nay," vì sau một thời gian dài Ngài phán dạy qua Đa-vít như đã nói ở trên: "Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì đừng cứng lòng." 8 Nếu Giô-suê thật cho họ an nghỉ, thì sau khi đó Đức Chúa Trời đã không phán về một ngày khác. 9 Thế thì vẫn còn sự an nghỉ ngày thứ bảy cho dân Đức Chúa Trời, 10 vì người nào vào sự an nghỉ đó thì nghỉ các công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài. 11 Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự an nghỉ đó, để không một ai sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng phục. 12 Vì lời của Đức Chúa Trời sống động và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người. 13 Không có tạo vật nào che giấu được Đấng Tạo Hóa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài là Đấng chúng ta phải báo cáo mọi việc. 14 Vậy, vì chúng ta có vị thượng tế vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững niềm tin; 15 vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể thông cảm sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị tế lễ này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn