VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 7 | Hê-bơ-rơ 8 | Hê-bơ-rơ 9 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đại ý những điều vừa nói là chúng ta có một vị thượng tế như thế, đang ngồi bên phải ngai uy nghiêm trên các tầng trời, 2 và đang phục vụ trong nơi thánh là đền thật do Chúa dựng lên, không do loài người xây cất. 3 Mỗi thượng tế đều được lập lên để dâng lễ vật và sinh tế, nên thượng tế này cũng cần dâng một vật gì. 4 Nếu chỉ ở dưới đất, thì Ngài không làm thượng tế vì đã có những người dâng lễ vật theo Kinh Luật. 5 Họ phục vụ trong một đền thờ mà nó chỉ là cái bản sao và cái bóng của những vật trên trời, nên Môi-se đã được nhắc nhở khi sắp dựng đền tạm: "Con hãy cẩn thận làm tất cả mọi sự đúng theo khuôn mẫu đã chỉ cho con trên núi!" 6 Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn. 7 Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo, thì không cần tìm kiếm giao ước thứ hai. 8 Nhưng Đức Chúa Trời đã hạch tội họ rằng: "Chúa phán: Này, sẽ đến ngày ta lập với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa một giao ước mới. 9 Không theo giao ước mà ta đã lập với tổ phụ họ trong ngày ta cầm tay họ dìu dắt khỏi Ai-cập, vì họ không tiếp tục giữ giao ước Ta, nên ta bỏ mặc họ. Chúa phán vậy." 10 Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên: "Sau những ngày đó, Chúa phán: Ta sẽ ban Kinh Luật Ta trong trí họ, và sẽ ghi khắc vào lòng họ, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân Ta. 11 Không ai còn phải dạy cho công dân mình, cũng không ai bảo anh chị em mình rằng: "Hãy nhận biết Chúa’ nữa, vì tất cả đều sẽ biết Ta, từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất. 12 Ta sẽ thương xót các sự bất chính của họ và không còn nhớ đến tội lỗi họ nữa." 13 Đã gọi là "giao ước mới," thì Ngài đã làm cho giao ước thứ nhất thành cũ kỹ, và cái gì cũ kỹ già nua thì sắp tiêu biến đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn