VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 1 | I Phê-rơ 2 | I Phê-rơ 3 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 2:10

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Trước kia anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn