VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 1 | I Phê-rơ 2 | I Phê-rơ 3 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 2:9-10

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

9 Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, thầy tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài là Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. 10 Trước kia anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời; trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn