VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | II Phê-rơ | I Giăng 3 | I Giăng 4 | I Giăng 5 | II Giăng

I Giăng 4:15

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn