VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Phê-rơ | I Giăng 4 | I Giăng 5 | II Giăng

I Giăng 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nếu ai tin Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và bất cứ người nào yêu kính Cha thì cũng yêu thương con nữa. 2 Đây là cách chúng ta biết chúng ta yêu thương con dân Đức Chúa Trời: Bằng cách yêu kính Đức Chúa Trời và thi hành điều răn của Ngài. 3 Đây là cách yêu thương Đức Chúa Trời: Vâng theo điều răn của Ngài và những điều răn ấy không nặng nề, 4 vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. 5 Ai đã chiến thắng thế gian? Chỉ những ai tin Đức Giê-su là Con của Đức Chúa Trời. 6 Đây là Đấng đến bởi nước và huyết, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài không đến chỉ bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết. 7 Và chính Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý. 8 Có ba nhân chứng: Đức Thánh linh, nước và huyết; và cả ba đều đồng ý. 9 Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn; vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài. 10 Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng này trong lòng. Ai không tin Đức Chúa Trời thì khiến Ngài thành kẻ nói dối, vì không tin lời chứng Ngài phát biểu về Con Ngài. 11 Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh Con của Đức Chúa Trời để anh chị em biết là anh chị em có sự sống vĩnh phúc. 14 Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. 15 Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta — bất cứ điều gì chúng ta xin — chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài. 16 Nếu có ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết, thì người ấy cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự sống. Tôi nói đến những người mà tội không đưa đến sự chết, cũng có tội đưa đến sự chết. Tôi không nói anh chị em phải cầu nguyện về tội đó. 17 Mọi sự bất chính đều là tội, và có tội không dẫn đến sự chết. 18 Chúng ta biết rằng ai sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội; người sanh ra bởi Đức Chúa Trời giữ mình an toàn và ma quỷ không đụng đến người được. 19 Chúng ta biết chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ. 20 Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. Và chúng ta ở trong Ngài, Đấng chân thật — tức là ở trong con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc. 21 Các con thân mến! Hãy giữ mình khỏi hình tượng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn