VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 122 | Thi-thiên 123 | Thi-thiên 124 | Châm-ngôn

Thi-thiên 123

123 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi ngước mắt lên hướng cùng Ngài. Hỡi Đấng ngự trên các từng trời, 2 Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, Mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, Thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, Cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi. 3 Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể. 4 Linh hồn chúng tôi quá chán Sự nhạo báng của kẻ an dật, và sự khinh dể của kẻ kiêu ngạo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn