VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 121 | Thi-thiên 122 | Thi-thiên 123 | Châm-ngôn

Thi-thiên 122

122 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. 2 Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại Trong các cửa ngươi. 3 Giê-ru-sa-lem là cái thành Được cất vững bền, kết nhau tề-chỉnh. 4 Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, Tùy theo thường lệ truyền cho Y-sơ-ra-ên. 5 Vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, Tức là các ngôi nhà Đa-vít. 6 Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. 7 Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, Sự thới thạnh trong các cung ngươi! 8 Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, Ta nói rằng: Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi! 9 Nhân vì nhà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta, Ta sẽ cầu phước cho ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn