VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 121 | Thánh Thi 122 | Thánh Thi 123 | Châm Ngôn

Thánh Thi 122

122 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA. 2 Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứng Trong các cổng thành ngươi. 3 Giê-ru-sa-lem được xây cất như một cái thành, Nối kết nhau vững chắc. 4 Ấy là nơi các chi tộc, Tức là các chi tộc của CHÚA Đi hành hương, theo như qui luật truyền cho Y-sơ-ra-ên, Để cảm tạ danh CHÚA. 5 Vì tại đó các ngôi phán xét, Tức là các ngôi thuộc nhà Đa-vít được lập. 6 Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem, Nguyện những người yêu mến ngươi được thịnh vượng 7 Nguyện bình an ở trong các tường thành ngươi, An ninh ở giữa các đồn lũy ngươi. 8 Vì cớ anh em, bè bạn ta, ta cầu rằng: Nguyện ngươi được bình an. 9 Vì cớ đền thờ CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, Ta cầu phúc lành cho ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn