VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 120 | Thánh Thi 121 | Thánh Thi 122 | Châm Ngôn

Thánh Thi 121

121 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu? 2 Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA, Đấng sáng tạo nên trời và đất. 3 Ngài không để chân ngươi trượt ngã; Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ. 4 Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên Sẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ. 5 CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi; CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi. 6 Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt ngươi; Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi. 7 CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi. 8 CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào Từ nay cho đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn