VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 129 | Thi-thiên 130 | Thi-thiên 131 | Châm-ngôn

Thi-thiên 130

130 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẩm tôi cầu khẩn Ngài. 2 Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi; Nguyện tai Chúa lắng nghe Tiếng nài xin của tôi. 3 Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống? 4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa. 5 Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài. 6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng. 7 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va; Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều; 8 Chính Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên Khỏi các sự gian ác người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn