VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 128 | Thi-thiên 129 | Thi-thiên 130 | Châm-ngôn

Thi-thiên 129

129 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Y-sơ-ra-ên đáng nói, 2 Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Nhưng không thắng hơn tôi được. 3 Các nông phu cày trên lưng tôi, Xẻ đường cày mình dài theo trên đó. 4 Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác. 5 Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau. 6 Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, Đã khô héo trước khi bị nhổ; 7 Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình; 8 Những kẻ lại qua cũng không nói: Nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi! Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn