VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 128 | Thánh Thi 129 | Thánh Thi 130 | Châm Ngôn

Thánh Thi 129

129 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Y-sơ-ra-ên hãy nói: Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi; 2 Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi; Nhưng chúng nó không thắng tôi được. 3 Những kẻ đi cày đã cày trên lưng tôi, Xẻ thành những luống cày dài. 4 CHÚA là công chính, Ngài cắt đứt dây trói của kẻ ác. 5 Nguyện mọi kẻ ghét Si-ôn Đều bị hổ thẹn và quay lui. 6 Nguyện chúng nó như cỏ mọc trên mái nhà Bị khô héo trước khi mọc lên; 7 Nên người gặt không nắm được đầy tay, Người bó cũng không ôm được đầy lòng. 8 Những người qua lại cũng không chúc nhau rằng: "Nguyện CHÚA ban phước cho anh chị em; Chúng tôi nhân danh CHÚA chúc phước cho anh chị em."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn