VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 127 | Thánh Thi 128 | Thánh Thi 129 | Châm Ngôn

Thánh Thi 128

128 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phước cho người nào kính sợ CHÚA Và sống theo đường lối Ngài. 2 Ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình; Ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng. 3 Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều trái Trong nhà ngươi; Con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô-liu Chung quanh bàn ngươi. 4 Kìa, người nào kính sợ CHÚA Sẽ được phước như thế. 5 Nguyện CHÚA từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện ngươi sẽ thấy sự thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem suốt đời mình. 6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện Y-sơ-ra-ên a-được bình an.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn