VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 129 | Thi-thiên 130 | Thi-thiên 131 | Châm-ngôn

Thi-thiên 130:3-4

130 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống? 4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn