VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Lu-ca 21 | Giăng

Lu-ca 20:41-44

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

41 Đức Chúa Jêsus hỏi họ rằng: Làm sao người ta nói được rằng Đấng Christ là con vua Đa-vít? 42 vì chính vua Đa-vít đã nói trong sách Thi thiên rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, 43 Cho đến khi ta bắt kẻ nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. 44 Vậy, vua Đa-vít gọi Ngài bằng Chúa; có lẽ nào Ngài là con vua ấy được?

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn