VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Giăng

Lu-ca 22:19

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn