VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Giăng

Lu-ca 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gần đến kỳ lễ Bánh Không Men, tức là lễ Vượt Qua. 2 Các thượng tế, và các chuyên gia kinh luật tìm cách giết Chúa vì sợ dân chúng. 3 Sa-tan nhập vào Giu-đa gọi là Ích-ca-ri-ốt, một trong mười hai sứ đồ. 4 Giu-đa đi bàn tính với các thượng tế và các viên chỉ huy vệ binh đền thờ, về cách mà hắn có thể nộp Ngài cho họ. 5 Họ mừng lắm, đồng ý trả tiền cho. 6 Giu-đa ưng thuận, tìm dịp nộp Ngài cho họ khi không có mặt đoàn dân đông. 7 Đến ngày ăn bánh không men, tức là ngày phải giết chiên con lễ Vượt Qua, 8 Đức Giê-su sai Phê-rơ và Giăng: "Các con hãy đi sửa soạn cho chúng ta ăn lễ Vượt Qua!" 9 Họ thưa: "Thầy muốn chúng con sửa soạn tại đâu?" 10 Ngài đáp: "Này, khi vào thành, các con sẽ gặp một người đàn ông vác bình nước. Cứ theo người ấy đến nhà nào người vào, 11 và nói với chủ nhà: "Thầy bảo: Phòng khách là nơi Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’ 12 Chủ nhà sẽ chỉ cho các con một phòng rộng lớn trên lầu, đã xếp đặt sẵn sàng. Các con hãy sửa soạn tại đó!" 13 Các môn đệ ra đi, gặp mọi điều đúng như Ngài đã báo trước, và họ sửa soạn lễ Vượt Qua. 14 Đến giờ, Đức Giê-su vào ngồi bàn ăn với các sứ đồ 15 và bảo họ: "Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi thọ nạn, 16 vì Ta bảo cho các con biết, Ta sẽ không ăn lễ Vượt Qua nữa cho đến khi lễ ấy được ứng nghiệm trong Nước Đức Chúa Trời." 17 Ngài cầm một cái chén, tạ ơn và bảo: "Hãy cầm chén này, chia nhau uống, 18 vì Ta bảo các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho nữa cho đến khi Nước Đức Chúa Trời hiện đến. 19 Ngài lấy một ổ bánh, tạ ơn rồi bẻ ra, chia cho các môn đệ mà bảo: "Đây là thân thể Ta, được ban phát ra vì các con. Hãy làm điều này để nhớ đến Ta!" 20 Khi ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén, bảo: "Chén này là giao ước mới trong huyết Ta chịu đổ ra vì các con. 21 Nhưng kìa, bàn tay kẻ phản bội đang đặt trên bàn với Ta. 22 Vì thật Con Người phải đi đúng như đã ấn định, nhưng khốn nạn cho kẻ phản Ngài!" 23 Các sứ đồ bàn luận với nhau xem ai là kẻ sẽ phản Ngài. 24 Họ cũng tranh cãi nhau, xem trong đám họ, ai lớn nhất. 25 Nhưng Ngài nói: "Các vua chúa dân ngoại thường thống trị thần dân; còn những người cầm quyền thì được gọi là "ân nhân.’ 26 Nhưng các con thì khác, người lớn trong các con phải trở nên nhỏ, và ai lãnh đạo thì phải phục vụ. 27 Vì người ngồi ăn và người phục vu, ai lớn hơn? Không phải là người ngồi ăn sao? Nhưng chính Ta đang sống giữa các con như một người phục vụ. 28 Các con là những người đã kiên trì theo Ta qua những cuộc thử thách của Ta, 29 nên Ta lập các con lên cai quản Nước Ta, cũng như Cha đã lập Ta cai quản, 30 để các con được ăn uống cùng bàn với Ta trong Nước Ta, và các con sẽ ngồi trên ngai để xét xử mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 31 Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì, 32 nhưng chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh." 33 Phê-rơ thưa: "Lạy Chúa, con sẵn lòng theo Chúa, đồng tù đồng chết!" 34 Nhưng Ngài đáp: "Phê-rơ ơi, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta!" 35 Ngài lại hỏi họ: "Khi Ta sai các con ra đi, không bạc, không bao, không giày dép, các con có thiếu gì không?" Họ thưa: "Dạ không!" 36 Ngài bảo tiếp: "Nhưng bây giờ, ai có túi bạc hãy lấy đem đi; ai có bao cũng vậy; ai không có gươm hãy bán áo mà mua. 37 Vì Ta bảo các con, lời Thánh Kinh này phải được ứng nghiệm nơi bản thân Ta: "Người bị liệt vào hàng kẻ phạm pháp;’ thật vậy, lời chép về Ta đang được ứng nghiệm." 38 Họ thưa: "Lạy Chúa, chúng con có hai thanh gươm đây." Ngài đáp: "Thế là đủ rồi!" Chúa Cầu Nguyện Trên Núi Ô-liu (Mat 26:36-46; Mac 14:32-42) 39 Chúa ra đi, lên núi Ô-liu theo thói quen; các môn đệ đều đi theo. 40 Đến nơi, Ngài bảo họ: "Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ!" 41 Chúa đi riêng ra, cách chỗ các môn đệ khoảng ném một viên đá, quỳ gối, cầu nguyện: 42 "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!" 43 (Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất.) 45 Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy, đến với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì sầu thảm. 46 Ngài gọi họ: "Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu nguyện để các con khỏi sa vào bẫy cám dỗ!" 47 Ngài còn đang nói, bỗng một đám đông kéo đến, dẫn đầu là Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ. Hắn lại gần Đức Giê-su mà hôn Ngài. 48 Nhưng Đức Giê-su bảo: "Giu-đa ơi, con phản bội Con Người bằng cái hôn sao? 49 Thấy những sự việc diễn biến như vậy, các môn đệ hỏi: "Lạy Chúa, chúng con nên lấy gươm đánh không?" 50 Một môn đệ chém một đầy tớ của vị trưởng tế, đứt mất vành tai bên mặt. 51 Nhưng Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng đánh nữa!" rồi đưa tay chữa lành người đầy tớ. 52 Sau đó, Đức Giê-su bảo các thượng tế, các viên chỉ huy vệ binh đền thờ và các trưởng lão: "Sao các ông mang gươm đao và gậy gộc đến bắt Ta như đi bắt kẻ cướp? 53 Thường ngày Ta ở trong đền thờ với các ông, sao các ông không tra tay bắt Ta? Nhưng đây là giờ của các ông và của quyền lực tối tăm." 54 Bọn ấy bắt Đức Giê-su điệu đi và giải đến dinh trưởng tế. Phê-rơ theo sau Ngài xa xa. 55 Khi bọn ấy nhóm lửa giữa sân dinh, ngồi quây quần với nhau, Phê-rơ cùng ngồi với họ. 56 Bỗng một người tớ gái thấy Phê-rơ đang ngồi bên ánh lửa, nhìn ông và nói: "Người này cùng bọn với ông ấy!" 57 Nhưng Phê-rơ chối: "Này chị, tôi đâu có biết ông ta!" 58 Một lúc sau, có người trông thấy Phê-rơ lại bảo: "Anh cũng là người của bọn đó!" Nhưng Phê-rơ chối: "Không phải đâu, anh ơi!" 59 Độ một giờ sau, lại có người khác quả quyết: "Đúng rồi, tên này cũng theo ông ấy, vì nó là người Ga-li-lê." 60 Nhưng Phê-rơ đáp: "Anh ơi, anh nói gì tôi không hiểu!" Ngay khi Phê-rơ còn đang nói thì gà liền gáy. 61 Chúa quay lại, nhìn Phê-rơ; ông sực nhớ lời Chúa đã bảo: "Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần." 62 Phê-rơ liền đi ra ngoài, khóc lóc đắng cay. 63 Bấy giờ, những kẻ bắt giữ Chúa chế nhạo và đánh đập Ngài, 64 và bịt mắt Ngài hỏi giễu: "Nói tiên tri đi, đoán thử ai đánh anh đó!" 65 Họ còn dùng nhiều điều khác nhục mạ Ngài. 66 Đến sáng, hội đồng trưởng lão của dân gồm các thượng tế và các chuyên gia kinh luật họp lại. Họ giải Chúa ra trước hội đồng và hỏi: 67 "Nếu anh là Chúa Cứu Thế, hãy khai cho chúng ta biết!" Nhưng Ngài đáp: "Ta nói, các ông cũng không tin. 68 Ta có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. 69 Nhưng từ nay về sau Con Người sẽ ngự bên phải Đức Chúa Trời quyền năng." 70 Tất cả đều hỏi: "Vậy, anh có phải là Con Đức Chúa Trời không?" Ngài đáp: "Thì chính các ông nói đó !" 71 Họ bảo nhau: "Chúng ta đâu cần tang chứng nữa vì chính chúng ta đã nghe tận tai lời miệng hắn!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn