VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 14 | Khải-huyền 15 | Khải-huyền 16

Khải-huyền 15:3

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn