VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Châm-ngôn 16:24; Ma-thi-ơ 12:37; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29; Gia-cơ 4:11; Lu-ca 6:45
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2019; 199 xem
Xem lần cuối 12/4/2021 11:57:34
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:17-26
Chiên Nhỏ
C:2/7/2012; 374 xem
Xem lần cuối 12/5/2021 13:12:55
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:35
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2016; 353 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 22:18:9
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38; Ga-la-ti 6:7; Châm-ngôn 16:2; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Tiểu Minh Ngọc
C:6/23/2018; 128 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 0:1:13
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:22; Lu-ca 6:47-49; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:7/17/2019; 148 xem
Xem lần cuối 11/16/2021 0:13:42
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:18; Lu-ca 6:36; Rô-ma 10:14
Tiểu Minh Ngọc
C:6/17/2020; 112 xem
Xem lần cuối 12/4/2021 7:1:1
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6

Trang Chủ | Vườn Thơ