VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Chỉ Nhớ Đến Chúa Mà Thôi

Ma-thi-ơ 6:33; Thi-thiên 68:3
Tiểu Minh Ngọc
C:8/23/2015; 257 xem
Xem lần cuối 4.71 phút
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Ma-thi-ơ 6, Thi-thiên 68.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6, Thi-thiên 68.

Sống Đạo, Cầu Nguyện, Khuyên Bảo.

Trang Chủ | Vườn Thơ