VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Tình Yêu Bất Diệt

Giăng 15:12; Giăng 13:34; 1 Giăng 4:7
Tiểu Minh Ngọc
C:1/20/2016; P: 4/22/2017; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2024 16:30:39
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Giăng 15, Giăng 13, 1 Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15, Giăng 13, 1 Giăng 4.

Tình Yêu, Sống Đạo.

Trang Chủ | Vườn Thơ