VietChristian
VietChristian
svtk.net
Autumn Photo

Thẩm Quyền Chúa Ban

Lu-ca 10:19
Thanh Hữu
C:10/13/2017; 269 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.93 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Khuyên Bảo.

Trang Chủ | Vườn Thơ