VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Summer Photo

Hiệp Một Trọn Vẹn Trong Chúa

Giăng 17:23; Phi-líp 2:2
Tiểu Minh Ngọc
C:8/8/2018; 198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/10/2021 15:0:9
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Giăng 17, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17, Phi-líp 2.

Sống Đạo, Khuyên Bảo, Khuyến Khích - Hầu Việc Chúa.

Trang Chủ | Vườn Thơ