VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Chi Thể Của Một Thân

1 Cô-rinh-tô 12:22,27
Tiểu Minh Ngọc
C:8/20/2018; 144 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.17 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Sống Đạo, Tình Yêu, Khuyên Bảo.

Trang Chủ | Vườn Thơ