VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Winter Photo

Chúa Đã Tha Hết Nợ Nần

Lu-ca 7:42
Thanh Hữu
C:4/9/2021; 86 xem
Xem lần cuối 1.05 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 7.

Sống Đạo.

Trang Chủ | Vườn Thơ