VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 85:13
Thanh Hữu
C:7/17/2019; 16 xem
Xem lần cuối 43.03 phút
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:22; Lu-ca 6:47-49; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:7/17/2019; 7 xem
Xem lần cuối 30.51 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 50:10; Giăng 10:10
Tiểu Minh Ngọc
C:7/10/2019; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 19:2:7
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:1
Thanh Hữu
C:7/10/2019; 32 xem
Xem lần cuối 7/19/2019 19:0:6
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9
Thanh Hữu
C:7/3/2019; 33 xem
Xem lần cuối 7/19/2019 1:27:20
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:50,114,130
Tiểu Minh Ngọc
C:7/3/1029; P: 7/3/2019; 30 xem
Xem lần cuối 7/20/2019 1:50:28
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:4
Thanh Hữu
C:6/27/2019; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 4:14:19
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:24; Ma-thi-ơ 12:37; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29; Gia-cơ 4:11; Lu-ca 6:45
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2019; 49 xem
Xem lần cuối 7/19/2019 17:57:2
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:17
Thanh Hữu
C:6/20/2019; 39 xem
Xem lần cuối 7/14/2019 23:54:23
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:13; Thi-thiên 36:9 ; Thi-thiên 96:12-13
Tiểu Minh Ngọc
C:6/19/2019; 27 xem
Xem lần cuối 7/9/2019 16:36:8
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 269  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ