VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Châm-ngôn 21:31; Ê-sai 55:12; Khải-huyền 20:10; Lu-ca 18:7; 1 Phi-e-rơ 2:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2020; 111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 8:4:58
Đọc  Chia sẻ
Ma-la-chi 3:10; Lu-ca 18:29-30; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Rick Warren
C:3/1/2018; P: 4/7/2020; 403 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 0:49:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:11-14; Ma-thi-ơ :5:3
Greg Laurie
C:2/5/2015; P: 5/24/2021; 403 xem
Xem lần cuối 7/27/2021 19:19:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-23
Charles Stanley
C:7/24/2014; 392 xem
Xem lần cuối 7/16/2021 22:1:46
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:24-27
Ray Pritchard
C:6/25/2015; 353 xem
Xem lần cuối 7/22/2021 17:10:38
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 7/14/2014; 797 xem
Xem lần cuối 7/14/2021 21:10:51
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27; Hê-bơ-rơ 11:3; Dân-số Ký 20:2,4; Sáng-thế Ký 13:14-15; Rô-ma 4:17
Joyce Meyer
C:1/20/2019; 189 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 17:7:36
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:8; Ma-thi-ơ 9:29; Châm-ngôn 20:6; 1 Giăng 5:4
Rick Warren
C:11/7/2019; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2021 10:6:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5; Châm-ngôn 22:6; Lu-ca 18:17; Rô-ma 12:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/4/2019; 212 xem
Xem lần cuối 7/27/2021 22:27:56
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm