VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Châm-ngôn 21:31; Ê-sai 55:12; Khải-huyền 20:10; Lu-ca 18:7; 1 Phi-e-rơ 2:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2020; 161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2022 11:55:18
Đọc  Chia sẻ
Ma-la-chi 3:10; Lu-ca 18:29-30; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Rick Warren
C:3/1/2018; P: 4/7/2020; 521 xem
Xem lần cuối 5/20/2022 20:28:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:2; Lu-ca 18:21; Mác 1:23
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 4/26/2022; 468 xem
Xem lần cuối 5/13/2022 4:58:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:11-14; Ma-thi-ơ :5:3
Greg Laurie
C:2/5/2015; P: 5/24/2021; 534 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 18:24:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-23
Charles Stanley
C:7/24/2014; 445 xem
Xem lần cuối 5/18/2022 20:11:30
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:24-27
Ray Pritchard
C:6/25/2015; 417 xem
Xem lần cuối 5/15/2022 6:21:55
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/23/2021; 948 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 18:24:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:27; Hê-bơ-rơ 11:3; Dân-số Ký 20:2,4; Sáng-thế Ký 13:14-15; Rô-ma 4:17
Joyce Meyer
C:1/20/2019; P: 1/13/2022; 359 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/17/2022 18:21:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:8; Ma-thi-ơ 9:29; Châm-ngôn 20:6; 1 Giăng 5:4
Rick Warren
C:11/7/2019; 402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/9/2022 11:49:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5; Châm-ngôn 22:6; Lu-ca 18:17; Rô-ma 12:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/4/2019; 277 xem
Xem lần cuối 5/6/2022 12:59:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm