VietChristian
VietChristian
svtk.net
Châm-ngôn 21:31; Ê-sai 55:12; Khải-huyền 20:10; Lu-ca 18:7; 1 Phi-e-rơ 2:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/13/2020; 275 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12.57 giây
Đọc  Chia sẻ
Ma-la-chi 3:10; Lu-ca 18:29-30; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Rick Warren
C:3/1/2018; P: 4/7/2020; 781 xem
Xem lần cuối 6/17/2024 6:21:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:2; Lu-ca 18:21; Mác 1:23
Max Lucado
C:1/16/2011; P: 4/26/2022; 731 xem
Xem lần cuối 6/23/2024 10:33:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:29-31; Lu-ca 18:9-14; Lu-ca 23:26-27,47-48
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/26/2024; 171 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2024 4:10:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:11-14; Ma-thi-ơ :5:3
Greg Laurie
C:2/5/2015; P: 5/24/2021; 824 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 22:37:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-23
Charles Stanley
C:7/24/2014; P: 7/27/2022; 694 xem
Xem lần cuối 6/17/2024 0:12:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:24-27
Ray Pritchard
C:6/25/2015; 553 xem
Xem lần cuối 6/23/2024 4:7:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/23/2021; 1194 xem
Xem lần cuối 6/20/2024 2:54:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:27; Hê-bơ-rơ 11:3; Dân-số Ký 20:2,4; Sáng-thế Ký 13:14-15; Rô-ma 4:17
Joyce Meyer
C:1/20/2019; P: 1/13/2022; 678 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/22/2024 10:27:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 18:35-43
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/22/2024; P: 6/21/2024; 76 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/24/2024 14:1:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm