VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Sáng-thế Ký 1:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-15; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/12/2019; 116 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 4:45:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:13-15; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/7/2019; 95 xem
Xem lần cuối 10/19/2019 3:55:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 23:6; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2019; 111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 17:44:12
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 14:12; Ê-sai 35:8,10; Giăng 14:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/8/2019; 64 xem
Xem lần cuối 38.67 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 9:6-7; Giăng 14:27
M. Jeudi
C:12/19/2013; 506 xem
Xem lần cuối 10/16/2019 6:47:54
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 143 xem
Xem lần cuối 10/8/2019 16:12:8
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:14; Giăng 14:27
VPNS
C:12/1/2017; P: 11/30/2017; 149 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 2:48:20
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 7:11-15; Giăng 14:12
John Bevere
C:8/1/2019; 72 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 19:14:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:12-13
Bill Bright
C:6/25/2017; 130 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 6:48:43
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:15-24
M. Jeudi
C:7/21/2013; 304 xem
Xem lần cuối 10/4/2019 4:58:9
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm