VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Điều Gì Là Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời?

Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 808 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 12:44:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Truyền-đạo 12, Phi-líp 3, Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 12, Phi-líp 3, Ma-thi-ơ 16.

Bài Viết, Website, Tin Lành.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm