VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 23; Phi-líp 3:14
Thanh Ngân
C:8/29/2017; P: 8/29/2018; 72 xem
Xem lần cuối 4/8/2019 8:17:6
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Gióp 9:20b; Phi-líp 48:b
Rick Warren
C:9/7/2017; 98 xem
Xem lần cuối 4/12/2019 18:0:20
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; 195 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 23:38:51
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 88 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 12:17:41
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 11:1; ; 1 Phi-e-rơ 4:9; ; Phi-líp 2:14-15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/15/2014; 681 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 14:12:0
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-30; Phi-líp 4:19
Rick Warren
C:12/15/2016; 301 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 1:46:54
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 12:42-43; Lu-ca 16:10-11; Phi-líp 4:11
Bill Bright
C:5/10/2018; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/7/2019 7:36:13
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Phi-líp 2:6-8; Ê-sai 53:3-4,12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/3/2019; 45 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 17:10:27
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:38-39; Phi-líp 2:13
Bill Bright
C:7/26/2018; 93 xem
Xem lần cuối 3/28/2019 22:21:28
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:38; Phi-líp 2:15
Ulf Ekman
C:8/17/2017; 83 xem
Xem lần cuối 4/6/2019 18:18:40
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp undefined

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm