VietChristian
VietChristian
svtk.net
Spring Photo

Quyền Năng Thập Tự Giá

Giăng 12:31-33
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/8/2019; P: 4/1/2021; 922 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.35 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Website, Niềm Tin Và Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm