VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Chuyện... Tấm Lòng Con Người

Thi-thiên 119:11; Châm-ngôn 4:23; Giê-rê-mi 17:9; Ê-xê-chi-ên 36:26; Giăng 8:12; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/8/2020; 97 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:43:22
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Thi-thiên 119, Châm-ngôn 4, Giê-rê-mi 17, Ê-xê-chi-ên 36, Giăng 8, Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 119, Châm-ngôn 4, Giê-rê-mi 17, Ê-xê-chi-ên 36, Giăng 8, Cô-lô-se 3.

Lễ Phục Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm