VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Winter Photo

Chuyện... Bỏ Và... Lấy

Mác 10:28-30; Ê-phê-sô 4:22-24,31; Cô-lô-se 3:7-9; Gia-cơ 1:21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/20/2023; 114 xem
Xem lần cuối 1.56 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Mác 10, Ê-phê-sô 4, Cô-lô-se 3, Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10, Ê-phê-sô 4, Cô-lô-se 3, Gia-cơ 1.

Bài Viết.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm