VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Giê-rê-mi 9:23-24; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 8:32; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2021; 33 xem
Xem lần cuối 10/17/2021 19:29:25
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 116:15; Truyền-đạo 1:2; Khải-huyền 14:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/7/2021; 42 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 21:21:36
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:21-46
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/2/2021; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 9:16:47
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/26/2021; P: 9/25/2021; 44 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 9:9:18
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:25; Sáng-thế Ký 3:7; Rô-ma 13:12-14; Cô-lô-se 3:12-14
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2021; 52 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 9:16:2
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:16; Thi-thiên 8:3; Thi-thiên 104:19; Nhã-ca 6:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/12/2021; 67 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 8:37:34
Đọc  Chia sẻ
Gióp 14:1-2; Thi-thiên 16:2; Ma-thi-ơ 16:26; Phi-líp 3:8; 1 Ti-mô-thê 6:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/4/2021; 53 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 0:3:17
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 13:45-16; Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/31/2021; 69 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 9:21:23
Đọc  Chia sẻ
Gióp 14:1-2; Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 17:17-18; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/18/2021; 65 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 3:45:48
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:15-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/10/2021; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 14:35:14
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm