VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 2:18-25; Ê-phê-sô 5:22-33; 1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/22/2021; 38 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 10:44:26
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:11-12,29; Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/17/2021; 54 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/25/2021 17:43:29
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 51:10; Rô-ma 12:2; 2 Cô-rinh-tô 4:16; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 5:23-24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/6/2021; 67 xem 3 lưu
Xem lần cuối 54.73 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-27; Khải-huyền 19:7,9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/6/2021; 53 xem
Xem lần cuối 54.59 phút
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 9:5-6; Ma-thi-ơ 22:37-39; Giăng 4:24; Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/24/2021; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.43 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 121:3-4; Ma-la-chi 3:6; Gia-cơ 4:13-15; Hê-bơ-rơ 13:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/21/2021; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5,6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2021; 61 xem
Xem lần cuối 2/25/2021 14:17:12
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/19/2021; 37 xem
Xem lần cuối 54.21 phút
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:6-7; Giăng 14:6; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 47 xem
Xem lần cuối 2/26/2021 7:34:54
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 11:22; Rô-ma 12:1; 1 Ti-mô-thê 2:9-10; 1 Phi-e-rơ 3:3-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 54 xem
Xem lần cuối 54.06 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm