VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ma-thi-ơ 25:31-34,41; Giăng 2:10-12; 1 Ti-mô-thê 1:15; Hê-bơ-rơ 9:28
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/24/2022; 103 xem
Xem lần cuối 1/27/2023 19:1:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-34,41
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/23/2022; 75 xem
Xem lần cuối 1/26/2023 4:27:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2; Lu-ca 2; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2022; 76 xem
Xem lần cuối 1/27/2023 6:53:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-48,68-69; Lu-ca 2:10-12,16,20,28-32,36-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/20/2022; 81 xem
Xem lần cuối 1/27/2023 1:42:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-14; 1 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/24/2022; 142 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2023 16:2:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 50:14,23; Thi-thiên 103:2-5; Mác 6:41; Cô-lô-se 3:15,17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/22/2022; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2023 6:52:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 125:4-5; Thi-thiên 146:9; Châm-ngôn 15:8; Gia-cơ 4:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/14/2022; 111 xem
Xem lần cuối 1/25/2023 17:7:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 45:22; Giăng 6:40; Hê-bơ-rơ 12:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2022; 147 xem
Xem lần cuối 1/25/2023 15:43:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:14; 1 Ti-mô-thê 2:1-2; Khải-huyền 1:17-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2022; 159 xem
Xem lần cuối 1/27/2023 1:0:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; Thi-thiên 16:11; Ê-sai 38:17; Ma-thi-ơ 10:32-33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2022; 168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/26/2023 21:22:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm