VietChristian
VietChristian
svtk.net

Ê-phê-sô 5:22-32; Hê-bơ-rơ 12:18-25; 1 Giăng 1:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/25/2020; 29 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 23:54:1
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:27; Giê-rê-mi 31:3; Giăng 13:1,34-35; 1 Giăng 4:7-10,16-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/14/2020; 114 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 17:20:44
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1; Thi-thiên 103:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 41 xem
Xem lần cuối 2/23/2020 19:37:42
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:38-39; Công-vụ các Sứ-đồ 26:14-15; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23; 1 Giăng 1:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/8/2020; 102 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 20:56:37
Đọc  Chia sẻ
Gióp 12:10; Châm-ngôn 15:3; Thi-thiên 104:33; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/31/2020; 76 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 20:57:16
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 67 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 20:58:39
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 1; Thi-thiên 23; Thi-thiên 90; 2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2020; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 20:58:41
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/12/2020; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 5:58:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-27; Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2020; P: 1/11/2020; 151 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 21:41:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:25; 3 Giăng 1:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/1/2020; 92 xem
Xem lần cuối 2/22/2020 21:0:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm