VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tận Hưởng Những Gì Hiện Có

Phi-líp 4:11-12; Truyền-đạo 4:6
Rick Warren
C:12/28/2018; 84 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:3:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Bắt Đầu Cầu Nguyện Thay Vì Lo Lắng

Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Rick Warren
C:12/19/2018; 72 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:29:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Sử Dụng Khả Năng Chúa Ban, Ngươi Khác Sẽ Lừa Dối

1 Phi-e-rơ 4:10
Rick Warren
C:12/13/2018; 45 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:4:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Dâng Hiến Nào Là Thờ Phượng

Châm-ngôn 3:9; 1 Cô-rinh-tô 16:2
Rick Warren
C:12/7/2018; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Sống Bởi Năng Lực Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 4:20
Rick Warren
C:11/30/2018; 56 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Nào Tin Cậy Chúa Trong Thời Điểm Đau Khổ

Ê-sai 55:8-9
Rick Warren
C:11/22/2018; 65 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đang Làm Nhiều Điều Tốt Cho Ngưòi Tin Ngài

Rô-ma 8:28
Rick Warren
C:11/15/2018; 58 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Biết Yếu Điểm Chúng Ta Và Vẫn Yêu Thương

Hê-bơ-rơ 4:15-16; Thi-thiên 27:10-11,13
Rick Warren
C:11/8/2018; 70 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Nào Nhận Ân Điển Chúa Để Vượt Qua Mọi Nan Đề

2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Rick Warren
C:11/1/2018; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Lo Lắng. Hãy Tin Cậy Chúa!

Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 6:25-26,30
Rick Warren
C:10/26/2018; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm