VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ca-thương 2:19; Gióp 1:20
Rick Warren
C:3/15/2019; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 19:40:8
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:112; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23; 1 Giăng 2:16; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Rick Warren
C:3/7/2019; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 19:33:28
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5; Ga-la-ti 3:28
Rick Warren
C:3/2/2019; 68 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 11:9:25
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 142:3
Rick Warren
C:2/23/2019; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:48:56
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Rô-ma 7:22-23
Rick Warren
C:2/15/2019; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:40:6
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:5
Rick Warren
C:2/7/2019; 101 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 10:52:30
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31; 1 Cô-rinh-tô 16:14
Rick Warren
C:1/31/2019; 69 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:56:28
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:7
Rick Warren
C:1/25/2019; 71 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 11:6:28
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 20:5; Châm-ngôn 19:11; Châm-ngôn 18:13
Rick Warren
C:1/19/2019; 86 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:58:58
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:11-12; Truyền-đạo 4:6
Rick Warren
C:12/28/2018; 115 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 10:44:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm