VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn

Gióp 33:14
Rick Warren
C:8/9/2018; 59 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 15:24:50
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thay Đổi Theo Thánh Linh

Ê-phê-sô 4:21-24; 2 Cô-rinh-tô 3:18
Rick Warren
C:8/4/2018; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 19:45:31
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ba Sai Lầm Cần Tránh Khi Tìm Kiếm Ý Muốn Chúa

Thi-thiên 37:23-24; 1 Giăng 4:18
Rick Warren
C:7/27/2018; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 19:48:6
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Vâng Lời Dẫn Đến Bình An

Phi-líp 4:6-7; 1 Cô-rinh-tô 14:33
Rick Warren
C:7/19/2018; 57 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2018 19:50:15
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tập Trung Vào Những Gì Không Thấy

2 Cô-rinh-tô 4:18; Giê-rê-mi 31:3; Truyền-đạo 3:11
Rick Warren
C:7/12/2018; 63 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/15/2018 14:49:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ba Ảnh Hưởng Dạy Dỗ Của Thánh Linh

Châm-ngôn 15:12,32; Châm-ngôn 13:10a
Rick Warren
C:7/4/2018; 52 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 19:51:9
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Tìm Kiếm Những Người Trung Thành

2 Sử-ký 16:9; Thi-thiên 53:2-3; Giăng 5:4-5; Châm-ngôn 28:20
Rick Warren
C:6/28/2018; 64 xem
Xem lần cuối 8/3/2018 14:7:0
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sống Cho Chúa

Hê-bơ-rơ 11:15-16; 1 Phi-e-rơ 2:11; 2 Cô-rinh-tô 4:18; Cô-lô-se 4:18
Rick Warren
C:6/23/2018; 60 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 14:35:46
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nan Đề Buộc Chúng Ta Ta Phụ Thuộc Vào Chúa

1 Phi-e-rơ 4:12; Thi-thiên 34:18; 2 Cô-rinh-tô 1:9
Rick Warren
C:6/14/2018; 22 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 19:52:13
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tại Sao Lời Cầu Nguyện Không Đựợc Trả Lời

Ê-phê-sô 2:14; Gia-cơ 1:3-4; Ê-phê-sô 3:20
Rick Warren
C:6/7/2018; 100 xem
Xem lần cuối 8/8/2018 11:39:57
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm